Vollegrondsgroenteteelt: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2012

Vollegrondsgroenteteelt: investeringen in projecten via het Productschap Tuinbouw in 2012

Eind oktober 2012 kondigde het Regeerakkoord aan dat organisaties zoals het PT en hun heffingen worden afgeschaft. Het PT-bestuur besloot daarop dat 2013 in het teken staat van een zorgvuldige afbouw en overdracht van taken. Het streven is de heffing over 2013 tot een minimum te beperken. De opbrengst van de heffing over 2012 en 2013 en de reserves samen moeten afdoende zijn om de activiteiten en projecten in 2012 en 2013 te financieren. Op 25 juni besloot het PT-bestuur het tarief van de bestemmingsheffing voor de teelt van vollegrondsgroenten over 2013 met 70% te verlagen ten opzichte van 2012. Het bestuur volgde daarmee het advies van de PT-commissie Voedingstuinbouw.

Vorig jaar leidde een reorganisatie al tot een kleiner PT met een beperkt aantal taken. Het bestuur verlaagde het tarief van de bestemmingsheffing voor de vollegrondsgroenteteelt over 2012 toen al met 30% ten opzichte van een jaar eerder. Met de heffing over 2012 brengen ondernemers in de vollegrondsgroenteteelt 1,1 miljoen euro bij elkaar. Iedere sector bepaalt zelf via zijn vertegenwoordigers in de PT-commissies en het PT-bestuur in welke activiteiten wordt geïnvesteerd. Op deze pagina staat een aantal vollegrondsgroenteprojecten opgesomd waaraan uw geld in 2012 onder meer is besteed. In een apart overzicht staan projecten weergegeven waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde.

Teeltonderzoek
Net als in voorgaande jaren investeerde de sector in een groot aantal onderzoeksprojecten om te komen tot een optimale teelttechniek en een betere beheersbaarheid van ziekten en plagen. Voorbeelden van dit onderzoek zijn: Bladgroenteproductie op waterSclerotina: Bos, schema en demonstratie, Opschaling aangepaste CATT aardbeiplanten, Verbetering uniformiteit uitgangsmateriaal aardbei, Schadegevoeligheid aspergeplanten voor aaltjes, Ontwikkeling autonome spuit aardbeiActieplan aaltjes vollegrondsgroentesector, Nieuwe technieken tegen trips in open teelten en GLP onderzoek Chloor IPC in prei.

Promotie
Het GroentenFruit Bureau (GFB) organiseert ook in 2012 campagnes om consumenten te informeren en verleiden tot het eten van meer groenten en fruit.  Dit zijn algemene campagnes zoals 2×2 zomerfruit, maar ook wortelbos om peen te promoten, de promotie van aardbei tijdens de Floriade in Venlo en een campagne voor venkel.

Effectief pakket gewasbeschermingsmiddelen
De Coördinatoren Effectief Middelen Pakket (CEMP’s) zijn verantwoordelijk voor het inventariseren van de knelpunten in het pakket van gewasbeschermingsmiddelen en dragen bij aan het realiseren van nieuwe toelatingen en het uitbreiden of behouden van bestaande toelatingen. Ook zijn de CEMP’s verantwoordelijk voor het aanvragen van toelatingen via het Fonds Kleine Toepassingen. Dit fonds, gefinancierd door het PT en het ministerie van EZ, is speciaal bedoeld voor het realiseren van toelatingen die vanwege de beperkte toepassing voor fabrikanten niet rendabel zijn.

Bestrijding knolcyperus
Knolcyperus is een zeer hardnekkig onkruid, dat sinds eind jaren zeventig in Nederland voorkomt. De verordening heeft tot doel de vermeerdering en verspreiding van knolcyperus te voorkomen en daarmee problemen bij de export van voortkwekingsmateriaal.

Klik hier om te zien in welke projecten waarin u samen met andere ondernemers uit de voedingstuinbouw investeerde. Meer projecten voor de vollegrondsgroentensector zijn te vinden via de zoekfunctie op de site van het PT.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: