Organisatie

De organisatie van Stichting Aardbei Onderzoek (SAO) gebeurt in samenwerking tussen de vermeerderaars en veredelaars, verenigd via Plantum. En de productietelers welke verenigd zijn via Glastuinbouw Nederland (regionaal ZLTO, LLTB of LTO Noord). Er is geen lidmaatschap van Glastuinbouw Nederland of een regionale LTO-organisatie vereist om deel te kunnen nemen aan SAO, maar dit is wel wenselijk.

Op 11 november 2014 is de Stichting Aardbei Onderzoek officieel opgericht. Met als gezamenlijk doel onderzoek voor aardbeien initiëren, faciliteren en coördineren. Vanuit beide organisaties participeren leden op gelijkwaardige basis bij de invulling van onderzoek en samenbrengen van financiering. De SAO vervult hiermee in de behoefte voor doorgaan van onderzoek, na het vervallen van Productschap Tuinbouw in 2014, waar voorheen de middelen werden bijeengebracht voor gezamenlijk onderzoek.

Stichting Aardbei Onderzoek wordt ondersteund door 2 groepen deelnemers, te weten: de plantenkwekers en de telers. Voor beide worden de opbrengsten en kosten apart geadministreerd, om zo aan de groepen inzicht te geven aan welke onderzoeken de inleg van de deelnemers wordt besteed.

Berekening van de bijdragen:

Voor de plantenkwekers:

De facturatie vindt niet plaats op een vast moment, maar wordt gedaan indien dat nodig is. Er wordt berekend hoeveel geld nodig is en voor welke onderzoeken. Dit wordt gespecificeerd op de factuur vermeld. Het totaalbedrag dat moet worden ingelegd, wordt middels de volgende verdeelsleutel over de deelnemers verdeeld:

 • Factor 4 Vermeerdering kas (bedekt) in HA
 • Factor 3 Vermeerdering vollegrond (stek/frigo) (er worden ook stekken gemaakt op stellingen ofwel buiten ofwel in tunnels) in HA
 • Factor 2 Vermeerdering vollegrond (vers) in HA
 • Factor 3 Opkweek trayplanten in de kas (bedekt) in HA
 • Factor 1 Opkweek wachtbed in HA
 • Factor 3 Opkweek trayplanten buiten in HA

Voor de telers:

De facturatie vindt niet plaats op een vast moment, maar wordt gedaan indien dat nodig is. Er wordt berekend hoeveel geld nodig is en voor welke onderzoeken. Dit wordt gespecificeerd op de factuur vermeld. Het totaalbedrag dat moet worden ingelegd, wordt middels de volgende verdeelsleutel over de deelnemers verdeeld:

 • Factor 4 teelt onder glas in HA
 • Factor 2 bedekte teelt in HA
 • Factor 1 vollegrond teelt in HA

Voor de CLTV telers:

Voor telers van CLTV Zundert is een aparte regeling getroffen, omdat zij ook aanzienlijk bijdragen aan Belgisch onderzoek. SAO en PC Hoogstraten werken daarom samen, voor het efficiënter uitvoeren en ontwikkelen van effectiever onderzoek. Voor meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met CLTV Zundert of secretariaat SAO.

De kosten voor deelname van een CLTV teler aan Stichting Aardbei Onderzoek is € 250,00 ex BTW per jaar.

Overige deelnemers:

Daarnaast zijn ook aanverwante organisaties, zoals toeleveranciers / afzetorganisaties / adviespartijen, van harte uitgenodigd om de stichting, en daarmee de toekomst van de teelt in Nederland, financieel te ondersteunen. De sector is op deze manier zelf verantwoordelijk en zit direct aan het roer, voor de juiste besteding van de middelen uit de eigen achterban. Daarvoor is een groot draagvlak vanuit de gehele aardbeiensector cruciaal.

Om de ondersteuning van Stichting Aardbei Onderzoek kracht bij te zetten, stellen wij bedrijven uit de periferie in de gelegenheid om participant van de stichting te worden. Voor een basisbedrag van € 1.500,- excl. BTW per jaar, krijgt u toegang tot dezelfde informatie als de deelnemers en wordt u nauwer betrokken bij de totstandkoming van onderzoeken en de resultaten hiervan. Neem voor meer informatie contact op met het bestuur of secretariaat van SAO.

Begeleidings Commissies Onderzoek (BCO’s)

Voor onderzoek in Aardbei

Uit diverse peilingen zijn de thema’s voor onderzoek geïnventariseerd.

Genoemde knelpunten (ziekten en plagen) in de aardbeienteelt zijn:

Witte vlieg, Phytophthora, Pestalotiopsis, Trips, spint, luis, meeldauw, aardbeibloesemkever, Suzuki fruitvlieg, dwerggroei, wantsen, Erwinia, Duponchelia, engerlingen en muizen.

Leden willen graag onderzoek naar oplossingen voor:

Witte vlieg, Phytophthora, Pestalotiopsis, luis, meeldauw, Suzuki fruitvlieg, aardbeibloesemkever, trips, spint, dwerggroei, Erwinia, wantsen en engerlingen.

Men geeft prioriteit aan onderzoek voor deze knelpunten vanwege o.a.;

te smal of onvoldoende werkend middelenpakket /omdat de oorzaak van het probleem nog niet bekend / omdat beschikbare biologie  onvoldoende werkt of (nog) niet mogelijk is / omdat het probleem elk jaar groter wordt / omdat er behoefte is aan een ‘groene’ oplossing.

Er is in het algemeen ook behoefte aan onderzoek gericht op o.a.;

Een totaalpakket voor weerbaar telen / het beter waarborgen van de kwaliteit van het fruit door gezond uitgangsmateriaal.

Om voor deze prioriteiten te komen tot het meest optimale onderzoek, zijn tijdelijke werkgroepen / BCO’s (Begeleiding Commissie Onderzoek) ingesteld. Deze BCO’s bestaan uit een aantal telers, adviseurs en onderzoekers die samen, in 1 of een aantal sessies, de kern van het probleem benoemen en de juiste onderzoeksvraag kunnen formuleren. Deze vraag wordt vervolgens neergelegd bij een of meer partijen om een offerte te maken, zodat uiteindelijk gekozen kan worden voor ‘de beste koop’. Zodra het onderzoek loopt, fungeert deze werkgroep als klankbord van het onderzoek.

Deze BCO’s zijn op dit moment vanuit Stichting Aardbei Onderzoek samengesteld:

 • Witte vlieg: Ad van Rijn (teler), Jack Konings (teler), Wouter de Ruiter (teler), Guido Roozemond (adviseur), Jan Janssen (adviseur), Paul van de Ven (adviseur)
 • Erwinia: Albert Vermeulen (teler), Jan Goesten (teler), Martijn van Oers / Peter Hereijgers (teler), Ad van Laarhoven (adviseur), Marcel Wenneker (onderzoeker)
 • Suzuki / Trips / Aardbeibloesemkever: : Erik van Haandel (teler), Albert van Os (teler), Mark van Aert (teler), Henny Luysterburg (teler), Harrie Pijnenburg (adviseur), Bart Jongenelen (adviseur), Klaas de Jager (adviseur), Wim Voogt (adviseur), Jan Koevoets (adviseur), Herman Helsen (onderzoeker).
 • Bodem (Pestalotiopsis, dwerggroei, engerlingen): Henny Luysterburg (teler), Jan Pertijs (teler), Paul Litjens (opkweek), Toon Melis (adviseur), Philip Lieten (adviseur), Rob v.d. Oever (adviseur), Klaas de Jager (adviseur).
 • Groene oplossingen: Ad van Rijn (teler), Ad Boeren (teler), Peter van der Avoird (opkweek), Paul van de Ven (adviseur), Conrad van Doorn (adviseur), Glenn Laurijsse (adviseur).

Daarnaast zijn deelnemers vanuit SAO op het thema energie samen met Kas als Energiebron betrokken in de volgende BCO’s:

 • Aardbei fossielvrij en emissieloos DEMO kas 2030 (2019-2022)
 • Aardbei in balans (2021-2022)
 • Fundamentele kennisontwikkeling LED-belichting voor praktische toepassing in de kas II (2021-2023)
 • Aardbei onder controle Delphy en Plant lighting (2022-2023)

Wilt u ook meedenken over een van de genoemde problemen, of in nieuwe – nog te bepalen – werkgroepen. Meld dit dan bij het bestuur van Stichting Aardbei Onderzoek via het secretariaat, per mail info@aardbeionderzoek.nl