Ontwikkelen DSS (Decision Support Systems) teelt potplanten

Ontwikkelen DSS (Decision Support Systems) teelt potplanten

Beschrijving: 

Uit de resultaten van het project “Het economisch perspectief van energiebesparing door het aanhouden van lagere stooktemperaturen bij potplanten” blijkt dat er in de potplantenteelt op economisch rendabele wijze energiewinst valt te behalen door aanpassingen in het teeltplan. Inmiddels zijn voor verschillende gewassen, waaronder roos, paprika, potplanten en aardbei, beslissingsondersteunende systemen gebaseerd op dynamische gewasmodellen in ontwikkeling. Doel van dit project is om bij de doelgroep draagvlak te organiseren voor de ontwikkeling van een instrument voor energiezuinige teeltplanning bij potplanten.

 

Resultaten: 

In het pdf-bestand “Energiezuinige Teeltplanning voor Potplanten” kunt u de samenvatting van het eindverslag én een artikel dat verschenen is in “Onder Glas” vinden.

Op grond van de resultaten van het project kan worden geconcludeerd dat er in de potplantensector duidelijk behoefte bestaat aan het koppelen van energie aan teeltplanning en teeltmonitoring. Ook liggen er grote kansen om met deze benadering de energie-efficiëntie van het teeltproces te verbeteren. Hierbij zijn niet alleen de gewasgroeiprocessen van belang, maar ook ontwikkelingssnelheid (aflevermoment), ruimtebeslag, voorkoming van ziekten en de totstandkoming van uitwendige kwaliteit. Daarnaast geldt dat een dergelijk systeem het mogelijk maakt om bij te sturen of opnieuw te plannen als de omstandigheden veranderen. Dit vormt een aanvulling op de ervaringskennis die binnen de sector aanwezig is, kan telers helpen om flexibel in te spelen op veranderingen in bedrijfsuitrusting, marktomstandigheden of energieprijzen, en om nieuwe teelttechnieken en energiebesparingsopties in te passen in hun bedrijfsvoering.

Dit project heeft een vervolg gekregen in het project “Energiezuinige teeltstrategieën potplanten”.

Zoeken in dossier