Onderzoek naar kromme vruchten aardbei

Onderzoek naar kromme vruchten aardbei

Beschrijving: 

Kromme vruchten is een jaarlijks terugkerend probleem. Afhankelijk van de omstandigheden is 5 tot soms 15% van de aarbeien krom en daardoor niet meer als klasse 1 te verkopen. Het onderzoek binnen dit project heeft tot doel vast te stellen hoe omgevingscondities en plantbelasting tijdens de najaarspluk en de voorjaarspluk het optreden van kromme vruchten in het voorjaar beïnvloeden, waarbij een relatie wordt gelegd met bloemontwikkeling. Daarnaast wordt getoetst in hoeverre een combinatie van een gereduceerde N-gift in het najaar een verhoogde lichtopbrengst in het na- en of voorjaar kromme vruchten kunnen voorkomen.

 

Resultaten: 

In het uitgevoerde onderzoek bleek het effect van assimilatie belichting op het optreden van kromme vruchten zeer beperkt te zijn. Toepassing van assimilatie belichting verhoogde wel de productie zowel in het voor- als in het najaar aanzienlijk. Het is dan ook zinvol om de economische perspectieven van assimilatie belichting door te rekenen. Morfologische analyse van bloemknoppen lijkt niet geschikt om de mate van kromme vruchten te voorspellen. Wel geeft morfologische analyse inzicht in het te verwachten productieniveau in het voorjaar en de daarmee samenhangende plantbelasting. Daarnaast geldt dit ook voor bloemaanleg bij de plantenopkweek. Hiermee kan in de praktijk de gewenste plantontwikkeling beter worden gestuurd.

Als spin-off van dit onderzoek is veel inzicht verkregen over de trosvorming (tijdstip van aanleg en aantal) welke bruikbaar is om de kwaliteit van het uitgangsmateriaal te bepalen (hoeveel trossen kan ik verwachten). De kwaliteit van het uitgangsmateriaal is uitermate belangrijk voor een rendabele teelt. Als uitvloeisel van het onderzoek laten plantenvermeerderaars en productietelers planten onderzoeken op aanleg en ontwikkeling van trossen. Dit heeft geleid tot aanpassing van de teeltwijze op het trayveld en het wachtbed in de vorm van verschuiven van bemesting. Ook het moment van rooien van plantmateriaal of het koud zetten in de kas kan beter gestuurd worden. Bepaling van de kwaliteit door middel van morfologisch onderzoek is daarmee een hulpmiddel geworden om planten van de gewenste kwaliteit te leveren.

Zoeken in dossier