Literatuurstudie bodemgebonden phytophthora

Literatuurstudie bodemgebonden phytophthora

Beschrijving:

Bodemgebonden Phytophthora vormt elk jaar een grotere bedreiging voor diverse vollegrondsgroenteteelten. In diverse vollegrondsgroenteteelt gewassen kan deze schimmel vanaf aanplant tot oogst zorgen voor kwaliteitsverlies tot en met volledige afsterving van het gehele gewas. Deze vorm van Phytophthora kan jarenlang in de grond achterblijven, met als gevolg dat bij opeenvolging van dezelfde teelt binnen enkele jaren de schimmel en de daarbij behorende schade eerder toe- dan afneemt.

Wat betreft chemische bestrijding zijn er enkele middelen toegelaten, maar deze zorgen vanwege de agressiviteit van de schimmel voor een hoge milieubelasting. Over een geïntegreerde wijze van beheersing van bodemgebonden Phytophthora is momenteel weinig bekend. Er is tot nu toe voornamelijk gebruik gemaakt van chemische oplossingen. Toch zijn er aanwijzingen dat een meer geïntegreerde en dus milieuvriendelijkere oplossing kansen heeft.

Dit onderzoek heeft tot doel het in kaart brengen, middels een korte overzichtsliteratuurstudie en door het verzamelen van praktijkervaringen, welke gegevens / mogelijkheden er zijn om bodemgebonden Phytophtora op een geïntegreerde wijze te beheersen.

 

Resultaten:

Er is veel onderzoek geweest naar allerlei problemen, maar weinig onderzoek naar de bodemgebondenheid van Phytophthora zelf. Diverse mogelijke oplossingen zijn uit de literatuurstudie naar voren gekomen, waarvan hieronder enkele mogelijkheden worden genoemd:

  • Compost, als bescherming van de grond in prei, of om antagonisten in te brengen in teeltgrond in aardbei.
  • GNO’s nader onderzoeken op werking tegen Phytophthora soorten.
  • Rasverschillen binnen de diverse gewassen onderzoeken en in kaart brengen. Hier is tot nu toe weinig onderzoek naar verricht.
  • Wat zijn de effecten om preiafval op diverse manieren te verwerken. Hierdoor is het mogelijk instandhouding of vermeerdering van ziekten tegen te gaan of te beperken.
  • Wondvlakken van kool te behandelen tegen Phytophthora inval.
  • Detectietechnieken verder ontwikkelen om in een vroeg stadium Phytophthora te kunnen aantonen.

Zoeken in dossier

Zoeken in openbaar dossier: